Sosial kompetanse, vennskap og mobbing

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. Vi skal være forsiktige med å definere hva vennskap er for barna. Voksne og barn kan ha veldig ulik mening om hva et vennskap er, og det må vi respektere. Barn har ulike opplevelser av hva det vil si å ha venner. Når vi skal jobbe med vennskap i barnehagen, må vi da ta hensyn til hva barna kommuniserer om dette i hverdagen og hva vi observerer. Samtidig støtter vi oss til erfaring og til hva forskning sier om vennskap. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

For at barna skal få mestringsopplevelse når det gjelder sosial kompetanse er det vesentlig at vi gir leken stor plass i hverdagen. For barna kan venner være noen å erfare noe sammen med, dele sorger og gleder med, og prøve ut sine ønsker og behov i forhold til. Vennskap er derfor veldig viktig for læring av sosiale ferdigheter. I ulike omsorgssituasjoner og i leken vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bli bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Omsorg kan være både det å trøste og trygge barna, men også det å gi barna opplevelser av mestring og egne erfaringer. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. Dette skjer gjennom kroppslige og språklige handlinger. Alt dette øves gjennom handlinger og erfaringer, ikke gjennom lange forklaringer. De voksne er rollemodeller og bidrar gjennom egne væremåter til barns læring av sosiale ferdigheter. Aktive voksne i et etterlignbart arbeid er viktig for å skape et varmt og inkluderende miljø. 

God sosial kompetanse og vennskap med andre barn er viktig i forebyggingen av mobbing i barnehagen. Det er viktig for oss i Veslefrikk at vi skaper et inkluderende miljø, hvor alle barn opplever å bli sett, hørt og respektert for den de er. Ved siden av å ha et fokus på leken, vennskap og sosial kompetanse, vil vi ha fokus på språk, kommunikasjon og relasjoner. Det gjelder både barna i mellom, mellom voksne og barn og mellom oss voksne. Å arbeide med forebygging av mobbing handler om å skape et inkluderende miljø, hvor alle føler at de er like mye verdt. Det dreier seg om likeverd, likestilling og mangfold.