Vedtekter

Vedtekter for Veslefrikk Steinerbarnehage

 

§ 1.   Eierforhold

         Barnehagen eies av Eierstiftelsen Veslefrikk Steinerbarnehage

 

§ 2.   Formål

         Barnehagen ønsker å gi et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. 

         Barnehagen skal drives i henhold til Rudolf Steiners pedagogiske impulser, og 

         innenfor de rammer som til enhver tid er fastlagt av Stiftelsen Veslefrikk Steinerbarnehage.      

         Barnehagen skal gi barna gode utviklings - og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 

         samarbeid med barnas hjem. Veslefrikk Steinerbarnehage forbeholder seg retten til å 

         ikke bruke IKT i sitt pedagogiske arbeid med barna.

 

§ 3.   Opptaksmyndighet

         Opptak av barn vedtas av barnehagens styrer etter samråd med avdelingsledere.

         Barnehagen er en del av Fredrikstad kommunes samordnende opptak. Søknad sendes

         derfor til kommunen. Kommunen er klageinstans i opptaksaker.

 

§ 4.   Opptakskriterier

         Barnehagen er åpen for barn i alderen 1-6 år. Barna må være fyllt 1 år i løpet av

         opptaksåret.

         Opptak gjøres på grunnlag av en samlet vurdering hvor flere forhold spiller inn.

         Av slike forhold nevnes her:

         - barn med nedsatt funksjonsevne (dokumentasjon; skriftlig uttalelse fra sakskyndig

           instans kreves)

         - barn det er fattet vedtak på etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4-2 og 4.ledd

           (dokumentasjon; vedtak fra barnevernet)

         - hvorvidt barnet har søsken i barnehagen / Steinerskolen i Fredrikstad

         - hvorvidt barnet ved skolepliktig alder er tenkt å skulle søkes inn ved Steinerskolen i

           Fredrikstad

         - hvorvidt barnets foresatt(e) er ansatt ved Steinerskolen i Fredrikstad eller ved 

           Veslefrikk Steinerbarnehage

         - Hvor lenge barnet har stått på venteliste

         - barn med familier hvor begge / enslige foreldre er i arbeid eller under utdanning

         - barnegruppens sammensetning med hensyn til alder og kjønn

           Ved oppfyllelse av like kriterier, vil det bli trekning. Denne trekningen skal foretas av en

           fra kollegiet og en fra styret.

           Ved opptak skal nye foreldre gjøres kjent med barnehagens vedtekter, satser for    

           foreldrebetaling og at vi ønsker foreldreinnsats ved våre dugnader, markeder o.a.

 

§ 5.   Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

         Hovedopptaket skjer i begynnelsen av hvert år, og søknaden må være sendt kommunen

         innen 1.mars. Opptaksperioden er førstkommende barnehageår, som regnes fra august til

         juni. Dersom det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret, kan styrer gjøre vedtak om

         opptak etter de samme kriterier som ved hovedopptak.

         Foreldre kan si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid, regnet fra første månedsskifte

         etter oppsigelsen. For inneværende barnehageår kan plassen ikke sies opp etter 1.april. 

         Foreldre er forpliktet til å betale for plassen i oppsigelsestiden, dersom ikke annet barn 

         overtar plassen.

 

§ 6.   Åpningstider

        Barnehagen skal ha daglig åpningstid fra kl.07:15 til kl.16:45.

        Barnehagen holdes stengt 4 uker + 2 dager i sommerferien, lille julaften og i romjulen.

        Det kan videre holdes stengt for inntil 5 kurs / planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

 

§ 7.   Foreldrebetaling

        Foreldrebetaling fastsettes av Stiftelsen Veslefrikk Steinerbarnehage for et barnehageår av

        gangen (vi følger den nasjonale maksprisen). Det betales for hver måned i barnehageåret, 

        til sammen i 11 måneder. I tillegg til den faste månedsprisen kommer kostpenger for maten 

        (lunsj, frukt og drikke).

        Det gis søskenmoderasjon med 30 %. Moderasjonen skal gis til det eldste barnet.

 

§ 8.   Arealutnytting

         Barnehagen har totalt 204,5 kvadratmeter leke og oppholdsareal som er fordelt på

        to avdelinger.

§ 9.   Samarbeidsutvalget

        - 2 representanter for foreldrene

        - 2 representanter for de ansatte

        - 2 representanter fra styret kan møte for eier

        I tillegg har styrer møterett i samarbeidsutvalget. Utvalget skal fungere i henhold til

        gjeldende lover og forskrifter.

 

§ 10.  Interkontroll

         Stiftelsen Veslefrikk Steinerbarnehage er ansvarlig for barnehagens internkontroll. Styrer

         skal påse at kontrollen følges opp. Dokumentasjon for kontrollen skal oppbevares i en

         egen mappe.

 

§ 11.  Barnehagens drift

         Den daglige driften forestås av styrer i nært samarbeid med avdelingsledere og øvrige

         ansatte i barnehagen.

         Regnskap, budsjett og ansettelser vedtas av Stiftelsen Veslefrikk Steinerbarnehage.

 

§ 12.  Vedtektsendringer

         Styret i Veslefrikk steinerbarnehage kan vedta endringer i barnehagens vedtekter.

         Barnehagens tilsynsmyndighet og foreldre i barnehagen skal informeres når slikt vedtak

         er fattet.

 

        Rolvsøy, 11.03.2014